top of page

DOING THINGS [LG27R]

Book & Unit: Let's Go 2, Unit 7


Target language: Vocabulary related to the activities , talking about doing things


Let's learn!


Part 1


a. Look at the picture. Play the audio, point and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh, chỉ vào từng số và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)b. Look at the picture. Practice the questions and answers. Play the audio to check. make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh.Thực hành những câu hỏi và câu trả lời. Mở tệp âm thanh, chỉ vào từng số và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)


" What's she doing ? She is …"

" What's he doing ? He is..."
 

Part 2


a. Look at the picture. Play the audio, point and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh, chỉ vào từng số và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)
b. Look at the picture. Practice the questions and answers. Play the audio to check. make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh.Thực hành những câu hỏi và câu trả lời. Mở tệp âm thanh, chỉ vào từng số và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)


" What are they doing ? they are … "

 

Part 3


Look at the picture. Practice the sentences . (Nhìn tranh và thực hành nói câu )
 

Let's Practice!


  1. Watch a video below and practice speaking the questions and answers about doing things ( Xem đoạn video ở dưới và thực hành nói theo những câu hỏi và trả lời về những hành động đang diễn ra có trong video)

2. Make a video of yourself speaking about doing things with your family members ( làm một video nói về những hoạt động đang diễn ra của các thành viên trong gia đình mình )


E.g : " My mom is cooking."

" My sister is... "


104 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page