top of page

THE ZOO [EU16R]

Book & Unit: Everybody Up 1, Unit 6

Target language: Vocabulary related to zoo animals; ask and answer about abilities of each animal.


Let's learn!


Part 1


a. Watch the video below and explore the wild animals with Matt. (Xem đoạn video sau và cùng khám phá các loài động vật hoang dã với thầy Matt nhé) 

b. Look at the pictures. Play the audio, point and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh, chỉ vào từng số và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)

 

Part 2


a. Look at the picture and watch the video below to review the prepositions.

(Nhìn tranh và xem đoạn video dưới đây để ôn tập lại phần giới từ)
 

b. Look at the pictures and play the audio to practice the structure below. (Nhìn tranh và mở tệp âm thanh để cùng luyện tập cấu trúc dưới đây.)
 

Part 3


a. Look at the pictures. Play the audio and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt) 

b. Watch the video below to learn about the abilities of some animals.

(Cùng xem đoạn video dưới đây để biết về khả năng của một số loài động vật nhé.) 

c. Look at the pictures and play the audio to practice the structure below. (Nhìn tranh và mở tệp âm thanh để cùng luyện tập cấu trúc dưới đây.) 

Let's practice!


Look at this student's zoo book. (Nhìn qua cuốn sổ về sở thú của bạn học sinh dưới đây)Now draw your zoo book based on the ideas below. Show your pictures in the comment box. (Bây giờ hãy tự vẽ cuốn sổ của bạn dựa theo các ý dưới đây. Chụp lại bức tranh của bạn và chia sẻ vào phần bình luận bên dưới nhé.)


"The penguin is in the lake.

The snakes are on the rock."


76 views4 comments

Recent Posts

See All
bottom of page