top of page

MY WEEK [EU28R]

Book & Unit: Everybody Up 2, Unit 8

Target language: Vocabulary related to favorite subjects; talking about his/her schedules.Let's learn!Part 1


a. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)
 

b. Watch the video below and play "Guessing Game". (Xem đoạn video sau và chơi trò thử tài suy đoán các môn học dựa vào các gợi ý cho trước nhé)


Extra words: (Từ mở rộng)

- Geography: Địa lý

- History: Lịch sử 

Part 2


a. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)
 

b. Watch the video below to review vocabulary about days of the week.

(Xem đoạn video sau để ôn tập lại từ vựng về các ngày trong tuần nhé)
 

c. Using the timetable below to practice the structure. (Sử dụng thời gian biểu dưới đây để luyện tập cấu trúc câu sau)


- When does he/she go to ..... class?

- He/She goes to ...... class on ....... .
 

Let's practice!


Part 1


Listen to the audios below and match each one with the correct picture (ex: 1-D,.). Write the answers in the comments box below. (Nghe các tệp âm thanh dưới đây và nối mỗi tệp với một bức hình phù hợp (ví dụ: 1-D,..). Viết đáp án vào phần bình luận bên dưới.)
 

Part 2


Read out loud these sentences below and record your voice. (Đọc lớn các câu dưới đây và thu âm giọng nói của bạn)181 views18 comments

Recent Posts

See All
bottom of page