top of page

PEOPLE AT HOME [LG14R]

Updated: Aug 17, 2021Book & Unit: Let's Go 1, Unit 4

Target language: Vocabulary related to members of family; introduce family members to someone as well as describe their appearance.


Let's learn!Part 1


Watch the video below and learn how to introduce family members to your friends.

(Cùng xem đoạn video dưới đây và học cách giới thiệu các thành viên trong gia đình với bạn mình các em nhé!)
 

Part 2


a. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)
 

b. Watch the video below and play "Guessing Game". (Xem đoạn video sau và cùng chơi trò chơi đoán từ nhé)


Extra words:

- Uncle: chú, bác, cậu

- Aunt: cô, dì, mợ

- Counsin: anh, chị, em họ 

c. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)

 

Part 3


a. Look at the picture below to review the adjectives. Play the audio and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn bức tranh dưới đây để ôn tập các tính từ sau. Mở tệp âm thanh và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt) 

b. Look at the picture and practice the sentence structures below. Play the audio and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh và luyện tập các cấu trúc câu sau. Mở tệp âm thanh và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt) 

Let's Practice!


Play the audio, listen to the song and choose the correct words. Write your answer in the comment box (number 1 is available). Then make a video while you sing along to the audio. (Mở tệp âm thanh, lắng nghe bài hát và chọn từ đúng theo ví dụ 1 bên dưới. Viết câu trả lời vào phần bình luận. Sau đó, quay lại đoạn video do chính em hát)


For example: 1. Is he short? No, he isn't.

Is he tall? Yes, he is.

Is he young? No, he isn't.

Is he old? Yes, he is.

Is he your grandfather? Yes, he is.
270 views7 comments

Recent Posts

See All
bottom of page