top of page

BIRTHDAY AND TOYS [LG15R]

Updated: Aug 29, 2021

Book & Unit: Let's Go 1, Unit 5

Target language: Vocabulary related to toys; talking about the ability with "can".


Let's learn!


Part 1


a. Play the video and learn singing the "Happy Birthday" song! (Hãy bật video và cùng nhau học hát bài "Happy Birthday" nhé!)

 

b. Fill in the blanks with the words in the box. Then play the audio to listen to the conversation again. (Điền từ vào chỗ trống bằng các từ cho sẵn. Sau đó bật audio để nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa)
 

Part 2


a. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)

 

b. Look at the picture, guess and practice the structure:


- What is it?

- It's a ........../ I don't know.
 

Part 3


Match the picture below (A-D) with the correct phrase (1-4). Write your answer in the comment box (ex: A-1,..) . (Nối những bức tranh dưới đây với cụm từ phù hợp. Viết đáp án vào phần bình luận bên dưới trang)
 

Let's Practice!


Using phrases in part 3 to practice the structure below and make a video when you do the actions. (Sử dụng các cụm từ ở mục 3 để luyện tập cấu trúc câu bên dưới và quay phim lại những hành động mà em có thể thực hiện)


- What can you do?

- I can ......


119 views5 comments

Recent Posts

See All
bottom of page