top of page

THINGS TO EAT [LG24R]

Book & Unit: Let's Go 2, Unit 4

Target language: Vocabulary related to things to eat; talking about his/her favorite foods/drinks.Let's learn!Part 1


a. Read the conversation below. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Đọc đoạn hội thoại sau. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt) 

b. Look at the pictures to revise the vobulary about "Food and Drinks" for each meal.

(Nhìn tranh để ôn lại phần từ vựng về "Thức ăn và thức uống" cho mỗi bữa ăn) 

Part 2


a. Practice the structure below. Listen and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Luyện tập cấu trúc câu sau. Nghe và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)


 

b. Practice the structure below. Listen and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Luyện tập cấu trúc câu sau. Nghe và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)


 

Let's practice!Part 1


Listen the audio and choose the correct answer, then write your answers in the comments. (Nghe audio và chọn câu trả lời đúng, sau đó viết đáp án vào phần bình luận bên dưới)


Example:


(0. He wants an omelet)
 

Part 2


Watch the video below and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can. Then make the video while you speak by yourself from 0:45. Try to speak out loud! (Xem đoạn video sau và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt. Sau đó quay lại video của bản thân khi tập đóng vai từ phút 0:45. Hãy cố gắng nói to lên nhé!)
294 views16 comments

Recent Posts

See All
bottom of page