top of page

TRANSPORTATION [LG35R]


Book & Unit: Let's Go 3, Unit 5

Target language: Vocabulary related to means of transportations; talking about the use of different types of vehicle in daily life.Let's learn!


Part 1


a. Watch the video below and play "Guessing Game". (Xem đoạn video sau và cùng chơi trò suy đoán nhé) 

b. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)

 

Part 2


a. Look at the pictures and practice the sentence structure below.

(Nhìn tranh và luyện tập cấu trúc câu dưới đây)


 

b. Look at the picture. Play the audio 3 times and repeat; make sure to copy the pronunciation as closely as you can! (Nhìn tranh. Mở tệp âm thanh 3 lần và lặp lại, cố gắng chú ý phát âm sao cho càng giống với audio càng tốt)


- Does he/she ever ______ to school?

- Yes, he/she does.

- No, he/she doesn't.
 

Let's practice!


Part 1


Read out loud these sentences below and make a video while you do it.

(Đọc lớn câc câu dưới đây và quay phim lại hoạt động nói của mình) 

Part 2


Watch the video below, try to guess the mode of transport before the image is revealed. Then write 5 sentences which containing 5 words in the video in the comment box.

(Xem đoạn video sau, thử đoán tên của phương tiện giao thông trước khi bức tranh hoàn toàn được hé lộ. Sau đó viết 5 câu trong đó có chứa tên 5 phương tiện xuất hiện trong video vào phần bình luận bên dưới)


For example: 1. train - He never takes a train to school.81 views8 comments

Recent Posts

See All
bottom of page